Algemene Voorwaarden

Privacy policy

1 Doelverwerking gegevens

Door het aanmaken van een account of het invullen van een contactformulier laat je bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, emailadres, telefoonnummer. StartFlex verzamelt en verwerkt deze gegevens enkel om onze diensten toegankelijk te maken. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij StartFlex daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

2 Bezoekersgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's, zonder dat deze bezoekers geïdentificeerd worden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en te verbeteren. Op deze wijze kunnen wij onze diensten verbeteren.

3 Social media buttons

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

4 Bewaartermijn
StartFlex bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Indien u uw account en persoonsgegeven wilt verwijderen dan kunt u dit ten alle tijden door een e-mail te sturen naar info@startflex.com. Wij nemen passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatig gebruik. 

5 Websites van derden
Onze website bevat links naar websites en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

6 Inzage, correctie en recht van verzet
Je kunt bij ons een verzoek indienen voor inzage tot jouw gegevens of tot wijziging van jouw gegevens indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Daarnaast kun je ons op de hoogte stellen als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten. Stuur een email naar info@startflex.com

7 Wijzigingen privacy policy
Wij blijven onze diensten ontwikkelen en verbeteren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. StartFlex adviseert je dan ook deze privacy policy regelmatig te raadplegen.


Algemene voorwaarden

Begripsbepaling:

 • "U, klant of opdrachtgever": mensen of bedrijven die gebruik maken van de website StartFlex en/of opdracht geven tot het uitvoeren van diensten of producten die op de website van StartFlex  worden aangeboden.
 • "StartFlex, wij of ons/onze": StartFlex B.V. (hierna StartFlex): ingeschreven onder K.v.K. nummer XX, te Amsterdam. en haar werknemers.
 • "Opdracht of overeenkomst": de mondelinge, schriftelijke of gescande overeenkomst, waarbij een opdrachtovereenkomst ontstaat tussen de klant en/of StartFlex en/of Specialist.
 • "Specialist(en)": de zakelijke dienstverleners zoals een advocaat, fiscalist, administratiekantoor of notaris waar klanten mee in contact kunnen komen via het online platform www.startflex.com voor de uitvoering van opdrachten.
 • "Website of platform": www.startflex.com

A. Algemeen
De website www.startflex.com is een initiatief van StartFlex. De besloten vennootschap is statutair gevestigd in Amsterdam en staat geregistreerd in de kamer van koophandel onder nummer 602198894 en bij de belastingdienst onder het BTW nummer X Vanzelfsprekend staan wij u graag te woord om eventuele vragen te beantwoorden. Mail ons hiervoor op info@startflex.com.


B. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden, disclaimer en onze privacy policy zijn van toepassing op:

 • het gebruik van de website;
 • alle diensten die op de website worden aangeboden;
 • alle diensten van StartFlex;
 • alle overeenkomsten die tot stand komt tussen StartFlex en/of een Specialist en een klant;
 • overeenkomsten die tot stand komen via onze website, telefoon of schriftelijk (tevens per e-mail).

 • Met uw bezoek aan onze website, gebruik ervan, het afnemen van een product of dienst verklaart u kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en stemt u in met de toepasselijkheid daarvan akkoord te gaan.

  C. StartFlex neemt alleen opdrachten in behandeling van Nederlandse natuurlijk personen of rechtspersonen die bestuurt worden door Nederlandse natuurlijke personen. Oprichtingen voor buitenlandse natuurlijk personen vereist andere expertise en past niet binnen de focus van onze professionals.


  C. Website

  C.1 Inhoud
  De informatie die door StartFlex wordt verstrekt op haar website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid, volledigheid en actutaliteit van deze gegevens  kan echter niet worden ingestaan. De informatie op de website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.


  C.2 Aansprakelijkheid
  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. StartFlex kan niet garanderen dat de website en de op haar weergegeven informatie foutloos en volledig is. StartFlex en de aan haar gelieerde specialisten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de website, de daarop verstrekte informatie en de handelingen die gebruikers uitvoeren op basis van deze informatie .

  C.3 Verantwoordelijkheid
  Gebruikers van de website zijn verantwoordelijk voor de keuze('s) gebaseerd op en/of het gebruik van de op de website getoonde informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt en niet worden overdragen, verveelvoudigt, bewerkt, voor concurrente doeleinden gebruikt of verspreidt worden. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van StartFlex omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

  C.4 Intellectueel eigendom
  De website en de daarop geïnstalleerde, weergegeven systemen, software(codes), lay-out, modellen, werkwijzen, merken, namen, logo’s, kleuren en alle tekst en foto’s alsmede alle via de website gegenereerde gegevens zijn het exclusief (intellectueel) eigendom van StartFlex. De modellen, vragenlijsten en invulformulieren zijn door StartFlex samengesteld en StartFlex heeft daarop een exclusief auteursrecht. Niets op de website mag zonder schriftelijke toestemming van StartFlex worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

  D. Correctheid gegegvens

  D.1 Correctheid aangeleverde informatie
  StartFlex probeert de kosten voor de klant zo laag mogelijk te houden. Om dit mogelijk te maken heeft StartFlex geïnvesteerd in de ontwikkeling van invulformulieren die het werkproces efficiënter maken. De klant is zelf altijd verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die zij invult. Op verzoek van de klant kan StartFlex helpen bij het invullen van de invulformulieren, maar de klant blijft verantwoordelijk voor de controle, correctheid en volledigheid hiervan.

  De klant dient de persoonsgegevens van zichzelf en andere natuurlijke personen in te vullen zoals deze op zijn/haar paspoort vermeld staan. Anders leidt dit tot extra werk en extra kosten.

  D.2 Doel persoonsgegevens
  De klant stelt haar persoons- en bedrijfsgegevens en een kopie paspoort/ID-kaart/rijbewijs ter beschikking aan StartFlex, zodat StartFlex uitvoering kan geven aan de wens van de klant om zakelijke diensten af te nemen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de klant deze ter beschikking stelt. Deze gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden aan een bij StartFlex aangesloten specialist.

  D.3 Schade
  StartFlex aanvaardt geen (gevolg)schade van eventuele identiteitsdiefstal of andere vormen van identiteitsfraude in de breedste zin van het woord.

  F. Geen juridisch en fiscaal advies disclaimer

  F.1 Advisering
  StartFlex is geen notaris-, fiscalisten- of advocatenkantoor en geeft geen advies. StartFlex verstrekt alleen informatie over de procedures en werkwijzen van bij haar aangesloten specialisten. Gebruiker is ervan op de hoogte dat het noodzakelijk is voor alle diensten zichzelf (fiscaal of juridisch) te laten adviseren. Hiervoor kan gebruiker contact opnemen met een specialist.


  G. Aansprakelijkheid

  G.1 Specialisten en gebruikers vrijwaren StartFlex en haar medewerkers voor iedere aanspraak voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door StartFlex voor specialisten en gebruikers verrichte werkzaamheden en de specialisten en gebruikers zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan StartFlex vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van StartFlex en/of haar werknemers. 

  G.2 De specialist is verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor de uitoefening van de werkzaamheden (akte, advisering, aangiften) en de eventuele nadelige gevolgen. De specialisten die bij StartFlex zijn aangesloten hebben geen arbeidsrechtelijke relatie met StartFlex. StartFlex sluit derhalve ook iedere aansprakelijkheid als gevolg van hun handelen of nalaten uit. Als de klant niet tevreden is over hun werkzaamheden, dan verneemt StartFlex dat graag, zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden

  G.3 StartFlex is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen tussen specialisten en gebruikers die voortvloeien uit een overeenkomsten die op het platform van StartFlex tot stand zijn gekomen. Specialisten zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op een juiste wijze behartigen van de belangen en zaken van gebruikers en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.

  H. Opdracht en wijzigingen

  H.1 Opdracht
  De opdracht tot het uitvoeren wordt verstrekt en in behandeling genomen nadat nadrukkelijke schriftelijke of mondelinge goedkeuring is gegeven of cliënt een betaling heeft verricht. Client stemt op dat moment in met de correctheid van de aangeleverde persoons- en bedrijfsgegevens en structurering van de onderneming. 

  H.2 Wijzigingen
  Als de opdracht is verstrekt kunnen wijzigingen worden doorgegeven aan StartFlex of het notariskantoor dat de opdracht gaat uitvoeren tot uiterlijk 48 uur nadat de concept-statuten zijn aangeleverd. Wijzigingen die binnen deze periode worden doorgegeven worden kosteloos aangepast. Voor wijzigingen die later doorgegeven worden, zal het notariskantoor € 75,- incl. BTW. in rekening brengen. Deze kosten moeten voldaan zijn voor het passeren van de akte ter kantoren van de notaris. Voor wijzigingen die niet binnen het standaard pakket of dienst vallen wordt het standaard tarief in rekening gebracht die voor deze uitbreiding gerekend wordt. Dit laat de eventuele verhoging van de € 75,- incl. BTW. voor wijzigingen die te laat worden doorgegeven onverlet.

  I. Internet

  I.1 Gebruik van internet
  Klant, StartFlex en bij haar aangesloten onafhankelijk kantoren erkennen dat het gebruik van internet voor o.a. communicatie enkele risico’s in zich draagt zoals – maar niet limitatief – onderschepping, vertraging, virussen en verkeerde interpretatie. Alle bovengenoemde partijen aanvaarden dit risico en zullen elkaar voor verwezenlijking van dit risico en de schade die hier mogelijk uit voortvloeit niet aansprakelijk stellen of verantwoordelijk stellen voor eventuele schade.

  J. Recht en forumkeuze

  J.1 Rechtskeuze
  Ondanks de afkomst van de klant is op elke bemiddeling, opdracht en onderhandeling uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Als bevoegd gerecht wordt aangewezen de rechtbank te Amsterdam.