European company SUB

Het Nederlandse vennootschapsrecht wordt beïnvloed door Europese wet- en regelgeving. Al enkele jaren ligt er een voorstel gepubliceerd door de Europese commissie betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Met deze richtlijn wordt beoogd de interne Europese markt te versterken door de procedures en vereisten voor eenmansvennootschappen te vereenzelvigen en vereenvoudigen. Het product van deze Richtlijn: De SUP.

Whats SUP?

Voor een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (in Nederland de DGA-B.V.) is er een regeling gekomen waarin de lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen dat organisaties een eigen regelgevende en/of rechtsprekende bevoegdheid krijgen. Deze rechtsvorm wordt opgenomen in het nationaal recht, maar bestaat in iedere lidstaat uit dezelfde regels. Deze uniforme vennootschap wordt de SUP (afkorting van Societas Unius Personae) genoemd.

Door de SUP zou volgens de Europese Commissie (EC) een einde komen aan de lange registratieprocedure en kunnen kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker in de gehele Europese Unie opereren. Het doel van de SUP is daarom ook het optimaliseren van de economische interne markt.

SE en SCE

Voordat de SUP werd ingevoerd bestonden er meerdere supranationale rechtsvormen in de Europese Unie, de Europese naamloze vennootschap (SE) en Europese coöperatieve vennootschap (SCE). De totstandkoming van de supranationale rechtsvormen werd door vele als populair gezien, alleen waren deze geen doorslaand succes. Het probleem was dat het functioneren van elke rechtsvorm slechts mogelijk was als de problematiek tot een oplossing kon worden gebracht.

Doordat het oplossen van de problematiek te ingewikkeld werd, ontstonden er daardoor 28 verschillende SE-regimes binnen de Europese Unie. Er was dus geen sprake van een ‘echte’ supranationale rechtsvorm, omdat er geen overeenstemming over bepaalde kernonderwerpen kon worden bereikt. Er werd geen overeenstemming bereikt, omdat lidstaten hun soevereiniteit bevoegdheden op het gebied van vennootschapsrecht niet wilden afstaan aan de organisaties.

De redenen voor de beperkte hoeveelheid oprichtingen was:

 • De hoogte van het minimumkapitaal;
 • De medezeggenschapsregeling;
 • De beperkte mogelijkheden voor grensoverschrijdende mobiliteit;
 • Het gegeven dat de SE sterk wordt gereguleerd door nationaal NV-recht;
  • Wijzigingen

   Met ingang van de SUP wordt door lidstaten een vorm van vennootschapsrecht in hun nationale recht opgenomen. Er wordt geen nieuwe supranationale rechtsvorm voor de eenpersoonsvennootschap gevormd, er is nu één vast regime voor de op- en inrichting van een Europese vennootschap. Met de SUP mogen er geen verschillende juridische invullingen worden gegeven door de lidstaat aan de vennootschap.

   Daarnaast is het belangrijk dat de kosten van oprichting laag blijven voor het slagen van de SUP. Wanneer de modelstatuten en online-inschrijving zonder tussenkomst van de notaris niet goed zouden zijn zal de kans groot zijn dat de SUP uiteindelijk net als de SE niet succesvol wordt.

   Oprichting

   Het oprichten van een SUP kan door het vormen van een nieuwe onderneming of door het omzetten van een onderneming die al een andere rechtsvorm heeft. Voor beide methoden gelden een aantal voorwaarden:

   • Een SUP kan worden opgericht door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.
   • De SUP heeft een minimumkapitaal van € 1.
   • De SUP heeft slecht één aandeelhouder, en kan nooit meer dan één aandeelhouder hebben. De enige aandeelhouder is verder niet aansprakelijk dan tot het bedrag van het op het aandeel te storten bedrag.
   • De statutaire zetel, hoofdbestuurder of hoofdvestiging is gevestigd in de Europese Unie.

   Het oprichten van een SUP kan elektronisch worden gedaan, met een standaardmodel voor de statuten. Het oprichten van een SUP kan daarom zonder tussenkomst van een notaris. Elke lidstaat moet een inschrijfprocedure opstellen zodat er volledig elektronisch en op afstand de oprichting kan worden voltooid. Deze oprichting moet dan binnen drie werkdagen afgerond zijn.

   Modelstatuten

   Bij de online-inschrijving zijn modelstatuten verplicht. De Europese commissie (EC) bepaald de inhoud van de modelstatuten. In de statuten moeten de oprichting, de aandelen en het aandelenkapitaal, de organisatie, de boekhouding en de ontbinding van de SUP worden opgenomen. Wanneer de statuten worden gewijzigd moeten ze voldoen aan de eisen van het nationale recht.

   • De voor- en nadelen van de SUP
   • Voordelen
   • De oprichting van een SUP is gemakkelijk.
   • Er is geen tussenkomst van de notaris.
   • De enige aandeelhouder is verder niet aansprakelijk dan tot het bedrag van het op het aandeel te storten bedrag.

   Nadelen

   De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) is van mening dat het risico van misbruik hoog is bij de SUP. Namelijk wanneer er onderwerpen niet zijn opgenomen in de modelstatuten, dan zal er geen sprake zijn van een uniforme SUP en zal dit zorgen voor onduidelijkheid en kosten voor ondernemers.

   Aangezien de oprichting volledig online is en er geen tussenkomst is van de notaris, zal er ook geen controle zijn van de identiteit van de oprichter.

   Vanwege de minimale controle is het risico groter dat de oprichter misbruik maakt door bijvoorbeeld zich te verschuilen achter een entiteit of witwassen.