Wanneer is er sprake van een BV (i.o.) in oprichting?

Nieuws overzicht

Waar betekent BV io?

De status B.V. in oprichting (hierna: i.o.) was voornamelijk interessant in de periode voor 1 oktober 2012 (lees: voor inwerkingtreding van de Wet flexibilisering B.V.-recht ). Destijds was het nog verplicht minimaal € 18.000,- aan aandelen te storten bij oprichting. Ondernemers moesten soms lang wachten voordat de financiering rond was. In deze tussenperiode werd het wel wenselijk geacht om handelingen te verrichten in naam van de B.V. (zoals het openen van een bankrekening of het tekenen van een huurcontract). Hierdoor was het mogelijk in de periode tot oprichting een “B.V. in oprichting” status te creëeren.

Sinds inwerkingtreding van de Flex-B.V. wet is dit in de praktijk niet meer noodzakelijk. Het is mogelijk een B.V. op te richten met een aandelenkapitaal van € 0,01 waarvoor niet meer gewacht hoeft te worden op financiering. In dit artikel bespreken wij wanneer je de status B.V. i.o. mag voeren en wat hiervan de voor- en nadelen zijn.

Wanneer mag u officieel de term B.V. i.o. voeren?

Als u opdracht heeft gegeven aan de notaris voor oprichting van uw B.V. dan kunt u van de notaris  vragen om een verklaring van oprichting. In dit schrijven verklaart de notaris werkzaamheden te verrichten voor oprichting van uw B.V. Bijna alle notarissen hebben hiervan een voorbeelddocument en het aanvragen hiervan zal om deze reden niet kostbaar zijn.

Naast deze verklaring van oprichting dient u ook de concept-statuten te kunnen overhandigen. Met deze twee documenten kunt u uw B.V. voorlopig inschrijven in het KvK. De B.V. ontvangt na inschrijving een KvK-nummer. Als de B.V. is opgericht blijft het KvK nummer hetzelfde.

Voordelen B.V. i.o.

U kunt met uw KvK-nummer handelingen verrichten namens de B.V. zoals het openen van een bankrekening of het tekenen van een huurcontract nog voordat de B.V. daadwerkelijk is opgericht.

Nadelen B.V. i.o.

Sinds de flexibilisering van het B.V. recht is het mogelijk om een B.V. op te richten met een startkapitaal van € 0,01. In de tijd dat u de B.V. i.o. status heeft aanvraagt, had de B.V. ook reeds daadwerkelijk opgericht kunnen worden. De systemen van StartFlex, de notaris en de KvK zijn in verre mate geautomatiseerd waardoor oprichting en inschrijving binnen 5 werkdagen kan geschieden.

Daarnaast zijn de handelend bestuurders namens de B.V. i.o. hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden of aansprakelijkheden indien de B.V. uiteindelijk niet wordt opgericht, de handelingen niet bekrachtigd worden of buiten de doelomschrijving van de B.V. vallen.

Wanneer is een BV i.o. handig?

De B.V. i.o. is een achterhaald systeem wat nog stamt uit de tijd voor de Flex-B.V. De i.o. status leidt tot extra rompslomp en onzekerheid met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheidrisico’s. In de tijd dat u de status B.V. i.o. heeft aangevraagd kan de B.V. namelijk al opgericht zijn.