Wanneer ben je DGA (directeur-grootaandeelhouder)?

In dit artikel wordt uitgelegd wanneer u wordt gezien als DGA van uw besloten vennootschap. Als u aandeelhouder bent van een onderneming en daarnaast ook bestuurder, bent u namelijk niet automatisch directeur-grootaandeelhouder. Het is belangrijk dat u onderzoekt of u als DGA wordt aangemerkt, dit heeft namelijk invloed op uw salarisverplichting, ziekteregeling, arbeidsongeschiktheidsregeling en de werkloosheidsregeling.

“U wordt door de wet gezien als directeur-grootaandeelhouder, als u niet tegen u wil ontslagen kunt worden als bestuurder. Als u wel tegen uw wil ontslagen kunt worden, dan wordt u beschouwd als werknemer.”

Onder directeur-grootaandeelhouder wordt verstaan een bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot;

 1. de meerderheid (minimaal 50%) van de stemmen in de AvA vertegenwoordigd.
 2. minder dan de helft van het aandelen bezit, maar wel minimaal de helft van de stemgerechtigde aandelen.
 3. houder is van een zondag aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald het besluit tot schorsing of ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de AvA, de overige aandeelhouders niet over de versterkte meerderheid beschikken.
 4. De bestuurders die in de AvA van de vennootschap alleen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen;
 5. De bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste tweederde deel van de aandelen worden gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot de derde graad.

Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op bestuurder die hun stemrecht houden door tussenkomst van een rechtspersoon.

Wat voor gevolgen heeft het label "DGA"?

Salaris

Op bestuurder die als DGA worden beschouwd is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. Dit betekent dat de bestuurder zichzelf een minimum salaris moeten toekennen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en staat voor het jaar 2015 op €44.000 bruto per jaar. De hoogte van dit salaris kan per DGA verschillen, omdat de gebruikelijkloonregeling nog enkele andere vereiste kent. Over de hoogte dat u uzelf zou moeten uitkeren en de aanvullende bepalingen van de gebruikelijkloonregeling verwijzen wij u graag naar ons artikel over DGA salaris 2015.

Ziektewet

Volgens artikel 6 lid 1 sub d wordt de dienstbetrekking tussen de directeur-grootaandeelhouder en de vennootschap niet gezien als arbeidsverhouding. Hij kan namelijk enerzijds als werkgever/eigenaar en anderzijds als werknemers/DGA zijn eigen ziekteproces beïnvloeden. De DGA wordt daarom door de verzekeraars behandeld als zelfstandig ondernemer. Dit betekent dat het salaris van de DGA niet automatisch wordt doorbetaald bij ziekte, tenzij dit schriftelijk overeengekomen is in een arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de vennootschap, die doorgaans gerund wordt door de DGA, wel financieel daadkrachtig zijn om het salaris 104 weken door te betalen.

Verzekering

U kunt het risico van doorbetaling gedurende de eerste 104 weken afdekken door het het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een werknemer komt na 104 ziekte in aanmerking voor een WIA-uitkering, hiervoor zal de DGA echter een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten.

Er kan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering gekozen worden voor dekking tegen beroepsarbeidsongeschiktheid in plaats van het strenge begrip “gangbare arbeid” zoals bij normale werknemers gehanteerd wordt. De AOV kan door de B.V. als door de DGA afgesloten worden.

Als de DGA de verzekering zelf dan biedt dat de beste garantie tegen inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeringsnemer is de begunstigde; hiermee staat het risico van inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid dan los van de B.V. De hoogte van het eigen risico en het salaris kan door de verzekerde zelf bepaald worden.

Wat gebeurt er als u niet als DGA wordt beschouwd?
Salaris

De bestuurder zal beschouwd worden als werknemer. Hierdoor zal de gebruikelijkloonregeling niet op van toepassing zijn. De B.V. kan de hoogte van u salaris zelf bepalen en overeenkomen.

Ziekte

Als werknemer van de B.V. bent u regulier verzekerd en dient de B.V. hiervoor ook premie’s af te dragen. De eerste 104 weken dienen door de B.V. doorbetaald te worden, maar daarna komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitwerking. Loon gedurende deze twee jaar dient minimaal 70% te bedragen, niet gelet op de CAO die op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Het is mogelijk de financiële gevolgen van de doorbetalingsverplichting af te dekken.

Verzekering

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA), dit geldt dus ook voor de bestuurder die als werknemer aangemerkt kan worden. Hierdoor moet niet alleen loonheffing afgedragen worden, maar dienen ook de premie’s afgedragen te worden:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)
  • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
 • Ziektewet (ZW)

Relevante producten