Interne aansprakelijkheid en verplichtingen

/ VOF starten

Goed vennoot

Uit de overeenkomst van de vennoten vloeit voort dat ieder der vennoten zich naar vermogen als een ‘goed vennoot’ zal gedragen. Tevens zullen vennoten moeten samenwerken, wat betekent dat zij rekening en verantwoording zullen moeten afleggen over hetgeen hij of zij voor de vennootschap heeft gedaan en financiële uitkomsten van handelingen. Voor een beheren vennoot is dat minimaal eens per jaar.

Uit de overeenkomst van de vennoten vloeit voort dat ieder der vennoten zich naar vermogen als een ‘goed vennoot’ zal gedragen.

Schade

Iedere vennoot is daarnaast gehouden tot vergoeding van de schade welke hij (door zijn handelingen) heeft veroorzaakt. Hierbij wordt wel rekening met het eventuele financiële voordeel dat de vennootschap heeft van diezelfde handeling.

Concurrentieverbod

In oude wettelijk bepaling werd automatisch het concurrentieverbond van toepassing verklaard op de werknemers en vennoten die voor de vennootschap werkzaam zijn. Het is echter verstandig een dergelijke bepalingen, waarin werknemers en vennoten niet zonder toestemming van de vennootschap direct of indirect werkzaam mogen zijn voor een (direct) concurrent, op te nemen in de vennootschapsovereenkomst.

Opnamegedrag

Mogen vennoten met of zonder toestemming van de medevennoten geld opnemen uit de vennootschapskas? Wordt er rente berekend over dit bedrag als dit zonder toestemming word opgenomen? Het is verstandig dit contractueel vast te leggen in de overeenkomst, zodat hier geen onduidelijkheid over ontstaat.