VOF voortzetten na beëindiging

/ VOF starten

De wet gaat ervan uit dat de vennootschap wordt ontbonden bij wisseling, overlijden of uittreding van een der vennoten. De vennootschap wordt alleen voortgezet indien dit vooraf contractueel (in de overeenkomst) is vastgelegd. Het is om deze reden verstandig in de overeenkomst bepalingen op te nemen over de mogelijkheden van (een der) vennoten om de vennootschap voort te zetten.

Het is belangrijk dat derden weten met welke vennootschap zij zaken doen. Als een der vennoten uittreedt en vervolgens een andere vennoot toetreed, dan mogen schuldeisers ervan uitgaan, mits dit ontbinding is gepubliceerd in het handelsregister, dat de vennootschap wordt voorgezet.

Naast voortzettingbepdingen die betrekking hebben op het continueren van de relatie tussen vennoten, zullen vermogensbedingen gemaakt moeten worden die strekken tot het ter beschikking blijven stellen van bedrijfsgebonden vermogen.

De vennootschap wordt automatisch ontbonden als één van de vennoten wilt uittreden, tenzij..

Toetreden

Over de toetreding van nieuwe vennoten tot een bestaande vennootschap ligt wilsovereenstemming ten grondslag. Als vennoten en de toetredend vennoot het niet eens worden over de voorwaarden, dan zal toetreding niet plaatsvinden. Vennoten die toetreden tot een vennootschap aanvaarden daarmee de hoofdelijke aansprakelijkheid van eventuele schulden door vóór het toetreden in het vennootschapscontract zijn ontstaan.

Uittreden

Uittreding van een der vennoten kan onder verschillende omstandigheden plaatsvinden. Dit kan op basis van a) overeengekomen beding in de overeenkomst b) eenzijdige opzegging c) rechter (ontbinding wegens gewichtige redenen) d) objectieve omstandigheden (dood, faillissement of curatele) e) uitstoting.

Op basis van de wet wordt in alle bovengenoemde gevallen, behoudens optie d, de vennootschap ontbonden. De wet heeft voor de deze gevallen, dat de vennootschap wordt ontbonden, voorzieningsmaatregelen getroffen. Dit geldt overigens niet als er slechts één vennoot overblijft, deze zal dan vanuit een andere rechtsvorm (eenmanszaak of BV) voortgezet moeten worden.

Uitgetreden vennoot

Als een vennoot uitreedt dan is hij uitsluitend aansprakelijk voor de schulden die ontstaan ten tijden van zijn deelgenootschap in de vennootschap. Schulden of verbintenissen die ontstaan nadat hij is uitgetreden, kunnen niet op hem verhaald worden, mits zijn uittreden is ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt alleen anders voor vaste relaties waarmee de vennootschap zaken doet en erop mochten vertrouwen dat ze van zijn uittreden persoonlijk op de hoogte gesteld zouden worden.

Uitstoting

De wet biedt geen mogelijkheid om een der vennoten uit te stoten. Er is uitsluitend de mogelijkheid dat een der vennoot zelf opgezegd. Dit komt omdat een dergelijke bepaling in strijd is met de ‘gelijkwaardigheid’ van vennoten. Opzegging lijkt in deze zin teveel op de opslagmogelijkheid wat een hiërarchie tussen vennoten verondersteld.

Het is wel mogelijk een andere vorm van ‘uitstoting’ op te nemen in het vennootschapscontact, namelijk een variant waarin de gezamenlijke vennoten bij meerderheid van stemmen de samenwerking met één van de vennoten kunnen beëindigen, omdat zij niet meer hem diegene wensen samen te werken. Dit dient door de vennoten wel schriftelijk te zijn overeengekomen in de overeenkomst.

Als in de vennootschapsovereenkomst niets is geregeld omtrent de uitstoot van één der vennoten en de daarvoor geldende voorwaarden, dan biedt alleen de tussenkomt van de rechter nog uitkomst om één vennoot uit de vennootschap te zetten. Hiervoor moeten de zittende vennoten gewichtige redenen aandragen en bewijzen.

VOF voortzetten als eenmanszaak

Verblijfs- en overnemeningsbedingen dienen opgenomen te worden in de overeenkomst om een eventuele doorstart als eenmanszaak door een van de vennoten te vereenvoudigen.