Geschillen tussen vennoten

/ VOF starten

Wat is een geschillenregeling?

Samenwerking kunnen minder goed verlopen dan aanvankelijke gedacht en gehoopt. Dit hoeft niet altijd bedoeld te zijn. Zo kan een der vennoten ziek worden, andere werk verkiezen boven dat van de vennootschap of naar het buitenland willen verhuizen wegens het tegenkomen van zijn of haar liefde.

Deze gevallen kun je onderscheiden in twee verschillende soorten: a) onvoorzien b) voorzien en verdisconteerd in de overeenkomst.

a) Onvoorzien

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden waarvan moet worden aangenomen dat partijen de mogelijkheid dat deze zich zou voordoen niet in overeenkomst hebben verdisconteerd. Doordat de meeste overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen tussentijds complicaties voordoen over de uitvoering van bepalingen. Deze conflicten dienen in onderling overleg tussen vennoten opgelost te worden met inachtneming van hetgeen uit de wet, gewoonte en redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

b) Voorzien

Als partijen bij aanvang regelingen hebben getroffen voor bepaalde scenario’s of omstandigheden, dan zullen deze van toepassing zijn. Indien tot onaanvaardbare gevolgen leidt, dan kan in gevallen een der partijen zich tot de rechter wenden met het verzoek wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen (al dan niet met terugwerkende kracht) of deze geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden.

Een geschillenregeling dient vastgelegd te worden in een vennootschapsovereenkomst

Geschil

In alle gevallen is het verstandig op voorhand een geschillenregeling op te nemen in de overeenkomst. In het ongelukkige geval van een conflict kunnen partijen hun geschil voorleggen en zichzelf neerleggen bij het advies van een vooraf overeengekomen arbiter of derden. Anders bestaat de kans dat u zelfs een conflict krijgt over wie het geschil gaat beslechten, omdat wordt vermoed dat de door de wederpartij aangedragen arbiter partijdig is.

Uitstootregeling

In de overeenkomst kan een speciale uitstootregeling opgenomen worden. Hierdoor kan met de meerderheid van stemmen een van de vennoten uit de vennootschap gezet worden. Als jullie deze optie in de overeenkomst opgenomen wilt hebben, neem dan op voorhand contact op met een adviseur.