Administratie en jaarstukken

/ VOF starten

Administratie

Volgens de wet dienen ondernemers een administratie te voeren. Deze verplichting geldt ook voor vennoten. Deze administratieverplichting omvat het bewaren van boeken, bescheiden en andere vormen van informatiedragers. In de beslagen dienen alle transacties te worden opgenomen die verricht worden ten name van de vennootschap en voor rekening van de vennootschap. Het is voor de bijna alle bedrijven verstandig direct bij aanvang van de overeenkomst een boekhouders aan te stellen die de boekhouding namens hun zal voorzien.

Jaarrekening

De jaarrekening is voornamelijk voor intern gebruik en wordt mede gebruikt voor het bepaling van ieders aandeel in de jaarlijkse winst. In de statuten wordt meestal bepaald dat de jaarrekening opgesteld zal worden aan het eind van ieder (boek)jaar. In de overeenkomst wordt opgenomen dat ook al ontbreekt de ondertekening van één der vennoten, de jaarrekening, toch bindend kan worden vastgesteld. Dit laatste geldt niet als één der vennoten gemotiveerde bezwaren heeft geuit tegen de inhoud daarvan.

Administratie is een verplichting, maar geeft ook waardevolle informatie over uw onderneming. Waar liggen uw kansen?

Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, nadat deze is aangegaan, kunnen slechts worden aangenomen bij unanimiteit van stemmen van alle betrokken vennoten en derden. Slechts indien bij het aangaan van de overeenkomst een duidelijk en expliciet beding is opgenomen, zou hiervan afgeweken kunnen worden. U kunt hierbij denken aan een beding dat bepaalt dat de overeenkomst met goedkeuring van een meerderheid van stemmen gewijzigd zou kunnen worden.

Gewijzigde omstandigheden

Het is de rechter toegestaan op verzoek van één der vennoten de overeenkomst te wijzigen dan wel deze geheel te ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van die aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijk en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Het betreft omstandigheden waarvan moet worden aangenomen dat partijen met de mogelijkheid dat die zich zouden kunnen voordoen bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hebben gehouden.