beëindiging

/ VOF starten

De vennootschap wordt beëindigd door ontbinding. Door ontbinding komt het doel van de vennootschap te vervallen. Vanaf het moment van ontbinding strekken de rechtsverhouding enkele nog tot vereffening van de vennootschapsaangelegenheden (betaling schuldeisers, opzeggen abonnementen en verdeling van het vermogen). Zodra voorgenoemde zaken zijn afgehandeld houdt de vennootschap definitief op met bestaan.

Ontbindingsgronden

Ontbindingsgronden - redenen voor ontbinding - zijn opgenomen in de wet (niet limitatief), maar er kunnen ook redenen of omstandigheden worden opgenomen in de vennootschapsovereenkomst die tot ontbinding leiden.

Als de periode waarvoor de vennootschap is opgericht afloopt, dan zal de vennootschap ontbonden worden. De vennoten kunnen voordien evenals na afloop expliciet dan wel stilzwijgend de overeenkomst voortzetten. Indien de vennootschap wordt voorgezet, dan zal dit worden gedaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

De vennootschap wordt automatisch ontbonden als één van de vennoten opzegt, tenzij dit anders in de overeenkomst is opgenomen.

Opzegging

Opzegging dient uitdrukkelijk - schriftelijk dan wel mondeling - aan alle overige vennoten te geschieden. Een opzegging die niet tot alle vennoten is gericht is nietig. Als de opzegging in strijd is met alle ‘redelijkheid en billijkheid’ is vernietigbaar.

Ontbinding

Samenwerking is een belangrijk begrip in het vennootschapsrecht. Indien de samenwerking niet goed verloopt, dan moet het mogelijk zijn deze samenwerking te beëindigen. Dit is mogelijk door tussenkomt van de rechter. Deze kan de vennootschap ontbinden wegens ‘gewichtige redenen’.

Als een gewichtige reden wordt aangemerkt: redenen die meebrengen dat, alle omstandigheden meegenomen, redelijkerwijs van één of meer vennoten geen voortzetting van het bestaande vennootschapsverband kan worden verlangd. De rechter kan de vennootschap ontbinden in gevallen toerekenbare en niet toerekenbare tekortkoming (wanprestatie en overmacht).

Ontbinding kan naast opzegging een prettige variant zijn, omdat opzegging door de vennoten nog kan worden aangevochten op grond van strijdigheid met ‘redelijkheid en billijkheid’. De rechter kan daarnaast voorwaarden stellen en de partij die tekort is geschoten tot schadevergoeding verplichten.

Vereffening en verdeling

Als de vennootschap wordt ontbonden dan zal er vereffening plaatsvinden. Lopende vorderingen worden geïnd, schulden betaald en voor zover nodig activa overgedragen of verkocht. Het saldo wat overblijft na deze handelingen wordt verdeeld over de vennoten. De vereffening wordt gedaan door de vennoten die met beheer van de vennootschap zijn belast.