Voor en nadelen van een verlengd eerste boekjaar

Nieuws overzicht

Wat is een boekjaar?

Een boekjaar is de periode waarover het financieel verslag wordt gegeven. Dit verslag bestaat uit het opmaken van de jaarrekening, het jaarverslag en het doen van aangiften (VPB / inkomstenbelasting). Het boekjaar bestaat in bijna alle gevallen uit 12 maanden en loopt paralel met het kalenderjaar (1 januari tot 31 december). Dit is voor de meeste ondernemingen het overzichtelijkst.

Wanneer wijkt het boekjaar af van het kalenderjaar?

Voor bijna alle ondernemingen is het aan te raden om het kalenderjaar aan te houden als boekjaar, maar voor sommige organisaties zou het prettig zijn om de boeken toch op een ander moment te sluiten. Een voorbeeld: Stichting Wetwinkel wordt gedreven door studenten van de universiteit. Elk schooljaar, welke op 1 september start en eindigt in juni, wordt een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur is verantwoordelijk het deugdelijk opleveren van een jaarverslag, zodat het nieuwe bestuur goed ingelezen van start kan gaan. Voor deze stichting is het prettig om het boekjaar paralel te laten lopen aan het studiejaar.

Wat is een gebroken boekjaar?

Als de onderneming gestart wordt gedurende het kalenderjaar dan spreekt men van een gebroken boekjaar, omdat het boekjaar start op moment van oprichting en loopt tot 31 december datzelfde jaar.

Wat is een verlengd eerste boekjaar?

Als er sprake is van een gebroken boekjaar dan kan een verlengd eerste boekjaar worden aangevraagd. Het doel van een verlengd boekjaar is dat onderneming die bijv. slechts 3 maanden bestaan reeds een jaarrekening moeten opstellen en aangiften moeten doen. Het boekjaar voor deze ondernemingen met een verlengd eerste boekjaar loopt dan tot 31 december het daaropvolgende jaar.

Wat zijn de voor- en nadelen van een verlengd eerste boekjaar?

Een verlengd eerste boekjaar heeft als voordeel dat er 'één jaarrekening minder' opgesteld hoeft te worden. Dit kan aanzienlijk schelen in de administratieve- en accountantskosten voor het opstellen van de jaarrekening.

Een nadeel van een verlengd eerste boekjaar is de onderzekerheid over de eventuele hoogte van de VPB of IB belastingtarief. Als er in het daaropvolgende jaar een belastingverhoging plaatsvindt dan moet u niet alleen meer belasting betalen over de winst die gegenereerd is in dat jaar, maar ook over de winst uit het voorafgaande jaar, omdat het in hetzelfde jaar 'geboekt' wordt. Uiteraard kan dit ook als een voordeel uitpakken bij een belastingverlaging.

Boekjaar en de ondernemingsvormen

Elke ondernemingsvorm heeft te maken met een boekjaar. Echter kunt u alleen bij de oprichting van de B.V. een verlengd eerste aanvragen. De andere rechtsvormen komen hiervoor niet in aanmerking.